Nuostatai

KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 11-15 METŲ MOKINIŲ ELEKTRONINIŲ PLAKATŲ, SOCIALINIŲ REKLAMŲ PARODOS – KONKURSO „VEIK AKTYVIAI“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno miesto ir Kauno rajono 11-15 metų mokinių elektroninių plakatų, socialinių reklamų parodos – konkurso „Veik aktyviai“ (toliau – paroda-konkursas) nuostatai reglamentuoja parodos – konkurso tikslą, organizavimo tvarką ir eigą.
 2. Parodą – konkursą organizuoja dienraštis „Kauno diena“
 3. Partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
 4. Parodos – konkurso nuostatai ir kvietimas dalyvauti skelbiami individualiai informuojant kiekvieną ugdymo įstaigą, dienraštyje „Kauno diena“, portale www.kaunodiena.lt, „Kauno diena“ profilyje socialiniame tinkle Facebook, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko internetinėje svetainėje www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt.                                                                                                           .

II SKYRIUS

PARODOS – KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – ugdyti paauglių ekologinį sąmoningumą, pilietinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, formuoti teisingą sampratą apie gamtos vertybes, palankų visuomenės požiūrį į gamtosaugą.
 2. Uždaviniai:
  1. supažindinti paauglius su skirtingais ekologinio elgesio modeliais, sąmoningų ryšių su artimiausia ekosistema kūrimo galimybėmis;
  2. ugdyti mokinių kritinį mąstymą vertinant gamtosauginę informaciją;
  3. suteikti galimybę paaugliams užsiimti prasminga socialine pilietine veikla;
  4. buriant mokinius į komandas, skatinti bendradarbiavimą, stiprinti jų socialinius ryšius.

 

III SKYRIUS

PARODOS – KONKURSO DALYVIAI

 1. Parodoje – konkurse kviečiami dalyvauti Kauno miesto ir Kauno rajono ugdymo įstaigų 11-15 metų mokiniai. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos – neribotas.

 

IV SKYRIUS

DALYVIŲ REGISTRACIJA

 

8. Renginio dalyviai registruojami. Registracija vyksta interneto puslapyje veikaktyviai.kaunodiena.lt užpildžius elektroninę registracijos formą.

9. Dalyvių registracija patvirtinama tik gavus patvirtinimo atsakymą elektroniniu paštu.

 

V SKYRIUS

PARODOS – KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

10. Paroda – konkursas vyks nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. balandžio 16 d.

11. Plakatai, socialinės reklamos (toliau – kūrybiniai darbai) turi būti:

  • pateikiami JPG skaitmeninio formato mokinių maketuoti ar piešti ir

skenuoti kūrybiniai darbai.

 • Skaitmeniniai kūrybiniai darbai maketuojami Abode Photoshop, Corel Draw,

Microsoft PowerPoint ar kitomis programomis. Jei plakatas piešiamas ranka, galutinis variantas turi būti skenuotas ir įsaugotas JPG skaitmeniniu formatu.

 • Sumaketuotus JPG skaitmeninio formato kūrybinius darbus iki 2021 m. balandžio 16 d. siųsti elektroniniu paštu – veikaktyviai@kaunodiena.lt laiške nurodant sumaketuoto kūrybinio darbo pavadinimą, autorių vardus ir pavardes, amžių, vadovo(ų) vardus pavardes, telefono numerį(ius), ugdymo įstaigos pavadinimą.
 • Kūrybiniuose darbuose turi būti pavaizduota, kaip mokiniai skatina tausaus vartojimo

mažinant aplinkos taršą temą.

Visi atsiųsti darbai eksponuojami internetiniame tinklapyje veikaktyviai.kaunodiena.lt

 

VI SKYRIUS

VERTINIMAS, VIEŠINIMAS IR APDOVANOJIMAS

12. Kūrybiniai darbai bus vertinami atsižvelgiant į temos aktualumą, idėjos originalumą,

informatyvumą, jos įgyvendinimą, meninę raišką.

13. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:

  • kūrybinio darbo vizualinis pateikimas, temos atitikimas;
  • kūrybinio darbo idėja – originalumas, savitumas;
  • estetiškumas;
  • kalbos kultūra.

 

14. Kūrybiniai darbai nebus vertinami jei:

  • neatitiks parodos – konkurso tematikos;
  • bus nukopijuoti iš kitų šaltinių;

 

15. Tekstai turi būti tik lietuvių kalba, negali būti jokių įžeidžiančių ar kitaip neapykantą

provokuojančių, diskriminaciją pabrėžiančių tekstų, vaizdų.

16. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius mokinių kūrybinius darbus, kurie bus aprašyti ir publikuojami dienraštyje „Kauno diena“, portale kaunodiena.lt, socialiniame tinkle Facebook, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko internetinėje svetainėje www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt, socialiniame tinkle „Facebook“.

17. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami trimis pagrindiniais prizais:

Konkurso pirmosios vietos laimėtojui atiteks momentinis fotoaparatas Fujifilm Instax wide 300 Toffee ir fotoplokštelių pakuotė;

Antrosios ir trečiosios vietos laimėtojams – momentiniai fotoaparatai Instax Mini 11 ir fotoplokštelių pakuotės;

Trisdešimties geriausių darbų autoriams bus padovanoti gamtos kalendoriai „Didieji girių paukščiai“.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę plakatus, socialines reklamas (jų fragmentus)

neatlygintinai spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorius. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į parodą – konkursą.